شرح محصول قیمت واحد تعداد قیمت کل
۷۲,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان
مبلغ قابل پرداخت :
۶۴,۸۰۰ تومان