شرح محصول قیمت واحد تعداد قیمت کل
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان
مبلغ قابل پرداخت :
۳۶,۰۰۰ تومان