شرح محصول قیمت واحد تعداد قیمت کل
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان
مبلغ قابل پرداخت :
۱۲,۶۰۰ تومان